Contributie

Lidmaatschap en contributie Vereniging van Draagdoekconsulenten 

Als lid van de VDC heb je een aantal verplichtingen 
 

  • Een lidmaatschap wordt altijd aangegaan voor een heel jaar. Het jaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. Als je halverwege het jaar lid wordt, loopt het jaar vanaf dan tot en met 31 december. 
  • Opzeggen kan alleen schriftelijk vóór 1 november van het verenigingsjaar bij het secretariaat van de VDC. Zonder schriftelijke opzegging (mag per e-mail) vóór 1 november van het verenigingsjaar, wordt het lidmaatschap automatisch met een jaar verlengd. 
  • Je betaalt contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. Dit gebeurt per jaar. Je krijgt deze factuur voorafgaand aan het nieuwe verenigingsjaar. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur. 

Als je vragen hebt over het lidmaatschap kun je altijd bij het secretariaat terecht. 

1. Nieuwe lidmaatschappen 

Nieuwe leden worden ingeschreven nadat het inschrijfformulier en de vereiste documenten zijn ontvangen. Afhankelijk van wanneer en met elk pakket je lid wordt ontvang je de bijbehorende factuur. De contributie dient te worden voldaan binnen 30 dagen na factuurdatum. 

Basis lid: gehele jaar €40 
Uitgebreid lid: 1 jan – 30 juni €80 – vanaf 1 juli €55. 

Voor een uitleg over deze bedragen lees je verder in het stuk over de ledenpakketten. 

2. Niet tijdige betaling 

Aan leden die niet tijdig hebben betaald, wordt een betalingsherinnering gestuurd. Blijft betaling binnen 14 dagen na de datum van de betalingsherinnering achterwege dan volgt een eerste aanmaning en wordt er € 7 administratiekosten in rekening gebracht. Betalen leden vervolgens nog niet binnen 14 dagen na de datum van de eerste aanmaning dan volgt een tweede aanmaning. De administratiekosten worden dan verhoogd tot € 11.  
Wordt de contributie uiteindelijk niet betaald dan wordt de vordering in handen gegeven van een incassobureau. Dit bureau vordert zo nodig met inschakeling van een deurwaarder de contributie in en tevens de gebruikelijke opslagen, de wettelijke rente en andere bijkomende kosten, alles voor rekening van het betreffende lid. 

3. Uitstel van betaling 

Leden die niet in staat zijn tijdig te betalen kunnen een schriftelijk beargumenteerd verzoek voor een andere betalingsregeling indienen bij het bestuur van de VDC. Zij dienen dit verzoek vóór het begin van de betreffende lidmaatschapsperiode in te dienen. 

Pagina-einde 

 4. Wijziging van lidmaatschapspakket 

Omzetting naar een ander lidmaatschap wegens veranderde omstandigheden dient per e-mail of schriftelijk te worden aangevraagd. De aanvraag moet vóór 1 november van het jaar voorafgaand aan het nieuwe contributiejaar op het secretariaat te zijn ontvangen. Wijzigingen naar een lager pakket worden uitsluitend bij aanvang van het nieuwe contributiejaar doorgevoerd. Leden ontvangen hiervan altijd een schriftelijke bevestiging. 

5. Opzeggingen 

Opzegging dient schriftelijk of per e-mail te geschieden. De opzegging dient vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar op het secretariaat binnen te zijn. Leden ontvangen altijd een schriftelijke bevestiging van hun opzegging. 

Bij opzegging van het VDC lidmaatschap kan en mag geen gebruik meer worden gemaakt van het bijbehorende VDC logo en/of verwijzing naar een eventueel lidmaatschap bij de Vereniging. 

6. Contact 

Alle verzoeken met betrekking tot de contributie (wijzigingen, opzeggingen) kunnen gestuurd worden aan het secretariaat van de VDC: 
van Slingelandtlaan 8, 3311 DS Dordrecht of via e-mail: secretaris@draagdoekconsulenten.nl. 

7. Ten slotte 

Een ledenadministratie kan alleen goed werken als de gegevens actueel zijn. Wij stellen het dan ook op prijs als wijzigingen (adressen, gewenste categorie, werksituatie e.d.) tijdig aan ons doorgegeven worden via het secretariaat. 

8. Ereleden 
Als erelid ben je geen contributie verschuldigd aan de vereniging. Wanneer je actief lid wilt zijn, naast jouw erelidmaatschap, betaal je alleen de algemene bijdrage.